Europos Sąjungos parama

Bendradarbiaujame su Europos Sąjungos organizacijomis ir kuriame rytojų keičiančius technologinius sprendimus.

2024 metai

UAB „Enity LT“, įgyvendina projektą UAB „Enity LT“ eksporto rinkų plėtra dalyvaujant parodose“ Nr. 02-037-K-0017. Bendra projekto vertė – 141 568,00 Eur. iš kurių 70 784,00 Eur. sudaro Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos. 

Projektas įgyvendinamas pagal Sutartyje, 2020-2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklos „MVĮ aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimo ir pristatymo užsienio rinkose skatinimas (Sostinės regionas)“ apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 4-356 „Dėl Ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 4-895 „Dėl 2022-2023 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 aprašo patvirtinimo (su vėliausiais pakeitimais), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, ir juose nurodytuose ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas ir tvarką. 

Projekto veiklos nukreiptos UAB „Enity LT“ aukštos pridėtinės vertės (toliau – APV) produkcijos eksporto skatinimui, naujų eksporto rinkų paieškai ir jau esamų rinkų plėtrai, įmonės konkurencingumo didinimui. 

Investicijas planuojama skirti MVĮ ir jos APV produkcijos pristatymui užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. 

UAB „Enity LT“ gamina pažangią ir inovatyvią vartotojišką elektroninę įrangą, šiai gamybai pasitelkdama tiek IT žinias, tiek mokslines žinias. 

Kadangi įmonė yra užėmusi nemažą Lietuvos rinkos dalį, yra bandoma didinti įmonės apyvartą ieškant užsienio rinkų, pirmieji žingsniai jau yra padaryti, įmonė yra pradėjusi eksporto veiklas, tačiau norint didesniu mastu išplėsti eksportą, reikalinga išsamiai pristatyti savo gaminamą produkciją parodose, o tam reikalingos nemažos investicijos. Įmonė neturi galimybių projekto įgyvendinti nuosavomis lėšomis, todėl reikalingas išorinis paramos šaltinis, nes yra neišnaudojama galimybė vykdyti eksporto plėtrą. Projekto tikslas - užtikrinti naujų eksporto rinkų atsiradimą, taip prisidedant prie įmonės rinkų bei rizikų diversifikacijos, apyvartos, eksporto, konkurencingumo didėjimo bei bendro Lietuvos eksporto apimčių augimo. 

Planuojama, kad dalyvavimas tarptautinėse su įmonės produkcija susijusiose parodose padės susirasti potencialių užsakovų bei partnerių užsienio šalyse, kurie įvertins UAB „Enity LT“ produkcijos kokybę, turimą ilgametę patirtį. Įmonė parodose pristatys nuosavą pagamintą vartotojišką elektroninę įrangą - ozonavimo įrenginius skirtus patalpų ir daiktų dezinfekavimui ir prevencijai prieš COVID ir kitus virusus. Šie įrenginiai yra gaminami tiek buitiniams vartotojams, tiek verslo vartotojams, kurie gali jį integruoti į pastato vėdinimo sistemą. Šiuo metu įmonė savo kitus gaminamus produktus jau eksportuoja, tačiau siekia geriau išnaudoti turimą potencialą, todėl ketina išplėsti eksportą dalyvaudama parodose. Susidomėjimas iš užsienio šalių jau pastebimas. Parodos pasirinktos atsižvelgianti į tai, kad tai aukštą technologijų išsivystymo lygį bei didžiulį vystymosi potencialą įmonės veikiamame sektoriuje turinčios šalys. Laiku užmezgus reikiamus kontaktus šiose rinkose galima tikėtis užsiimti ženklią rinkos dalį. Numatomi įmonės ir jos gaminamos produkcijos pristatymai specializuotose parodose.

Projekto veiklas numatyta užbaigti 2025 m. gegužės mėn.

Su projektu susijusios užklausos gali būti adresuojamos justas@enity.lt

2023 metai

UAB „IT SISTEMOS“ įgyvendina projektą Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0022 “Alternatyvių SARS-CoV-2 nukenksminimo metodų, paremtų ozono ir ultravioletinės spinduliuotės taikymu, sukūrimas ir validavimas” pagal ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą priemonę – COVID-19 MTEP tyrimai

Projekto tikslas: Projekto metu yra siekiama sukurti ir validuoti alternatyvias paviršių ir oro dezinfekavimo metodikas paremtas ozono bei ultravioletinės spinduliuotės taikymu, bei paruošti jomis paremtus technologinius sprendimus, įgalinančius vartotojus efektyviau kovoti su SARS-CoV-2 ir kitų mikroorganizmų plitimu.

Projekto rezultatai: Projekto metu bus sukurta itin tiksli ozono ir ultravioletinės spinduliuotės generavimo ir matavimo įranga, kurios pagalba bus tiriamas šių reiškinių poveikis COVID-19 sukelėjui. Remiantis tyrimo rezultatais bus sukurta O3 ir UV taikymo SARS-CoV-2 dezinfekavimui metodika, specifikuoti optimalus taikymo metodai bei sukurti ir validuoti naujos kartos SARS-CoV-2 dezinfekavimo sprendimų prototipai.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondoFinansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Bendra projekto vertė: 633 732,57 EUR
Finansavimo suma: 506 986,06 EUR
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2021-02-15 – 2022-02-15

2021 metai

UAB „IT SISTEMOS“ įgyvendino projektą Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0022 “Alternatyvių SARS-CoV-2 nukenksminimo metodų, paremtų ozono ir ultravioletinės spinduliuotės taikymu, sukūrimas ir validavimas”  pagal ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą priemonę –  COVID-19 MTEP tyrimai.

Projekto tikslas – sukurti ir validuoti alternatyvias paviršių ir oro dezinfekavimo metodikas paremtas ozono bei ultravioletinės spinduliuotės taikymu, bei paruošti jomis paremtus technologinius sprendimus, įgalinančius vartotojus efektyviau kovoti su SARS-CoV-2 ir kitų mikroorganizmų plitimu.

Projekto metu sukurta itin tiksli ozono ir ultravioletinės spinduliuotės generavimo ir matavimo įranga, kurios pagalba bus tiriamas šių reiškinių poveikis COVID-19 sukelėjui. Remiantis tyrimo rezultatais bus sukurta O3 ir UV taikymo SARS-CoV-2 dezinfekavimui metodika, specifikuoti optimalus taikymo metodai bei sukurti ir validuoti naujos kartos SARS-CoV-2 dezinfekavimo sprendimų prototipai.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendra projekto vertė: 633 732,57 EUR
Finansavimo suma: 506 986,06 EUR
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2021-02-15 – 2022-02-15.

2019 metai

UAB „IT sistemos“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą „UAB „IT sistemos“ paslaugų eksporto plėtra“. Bendra projekto vertė – 96.824,00 Eur, iš kurių 45.000,00 Eur sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.Investicijos projekto įgyvendinimui suteiktos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.UAB „IT sistemos“ kuria ir diegia individualius inžinerinius IT sprendimus. Įmonės veikla apima kompiuterinių ir telefoninių tinklų diegimą, silpnų srovių projektavimą, tiesimą, administravimą, apsaugos ir priešgaisrinės saugos sistemų diegimą, įeigos kontrolės ir video stebėjimo sistemų diegimą, pastatų ir pramonės automatikos projektavimą ir įdiegimą (kuro katilinių, vėdinimo sistemų automatizuotas valdymas ir pan.).Kadangi įmonė yra užėmusi nemažą Lietuvos rinkos dalį, yra bandoma didinti įmonės apyvartą ieškant užsienio rinkų. Projekto tikslas – užtikrinti naujų eksporto rinkų atsiradimą, taip prisidedant prie įmonės rinkų bei rizikų diversifikacijos, apyvartos, eksporto, konkurencingumo didėjimo bei bendro Lietuvos eksporto apimčių augimo.Planuojama, kad dalyvavimas tarptautinėse, su įmonės paslaugomis susijusiose parodose, padės susirasti potencialių užsakovų bei partnerių užsienio šalyse, kurie įvertins UAB „IT sistemos“ paslaugų kokybę, turimą ilgametę patirtį. Šiuo metu įmonė savo paslaugas jau eksportuoja, tačiau siekia geriau išnaudoti turimą potencialą, todėl ketina išplėsti eksportą dalyvaudama parodose. Susidomėjimas iš užsienio šalių jau pastebimas. Parodos pasirinktos dėl savo mąsto ir plačiai apimamo dalyvių bei lankytojų spektro. Išskiriamos pagrindinės eksporto kryptys – kaimyninės šalys (Ukraina) ir aukštą IT technologijų išsivystymo lygį bei didžiulį vystymosi potencialą IT sektoriuje turinčios šalys (Pietų Afrikos Respublika, D. Britanija, Vokietija, Jungtiniai Arabų Emyratai).Sėkmingai įgyvendinus projektą ir užmezgus kontaktus užsienio rinkose galima tikėtis užsiimti ženklią rinkos dalį ir išplėsti įmonės pardavimus. Įmonė po projekto įgyvendinimo planuoja ir toliau aktyviai plėsti pardavimus į ES, NVS ir kitas šalis. Įmonėje dirba ilgametę patirtį turintys darbuotojai, planuojama tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei siūlyti naujas paslaugas. Projekto metu užmegzti kontaktai su užsienio partneriais leis įmonei atrasti naujas eksporto rinkas, jas plėsti ir padidinti pardavimų apimtis. Įmonė skaičiuoja, kad projekto pagalba, įmonės eksporto vertės augimas per 3 metus po projekto akumuliuotai sudarys virš 1 200 000 eur., o tai leis padidinti darbo našumą, pagerinti veiklos efektyvumą, pelną investuoti į naujų paslaugų kūrimą bei naujų rinkų paiešką, sukurti naujų darbo vietų.Projekto veiklos užbaigtos 2019 m. lapkričio 28 d.

2018 metai

Pagrindinis projekto tikslas – UAB „IT Sistemos“ darbuotojų specifinių kompetencijų ugdymas ir tobulinimas. Projekto įgyvendinimo rezultate bus pakelta 8 darbuotojų kvalifikacija, profesinių žinių ir gebėjimų lygis, ko pasekoje bus sėkmingai vykdomi planuojami projektai. Įgyvendinus projektą išaugs darbuotojų pasitenkinimas darbu, padidės jų konkurencingumas rinkoje, darbuotojai įgytas žinias galės taikyti plačiai, neapsiribojant vieno projekto rėmais. Europos Sąjungos paramos dėka įgyvendintas projektas atvertų naujas galimybes darbuotojams įgyti didesnį konkurencinį pranašumą ne tik vietinėse, bet ir tarptautinėse rinkose.

Projekto Nr. 09.4.3-ESFA-T-847-01-0003

Projekto vertė: 42 858,25 EUR

Finansavimo suma: 30 000,00 EUR

2018 metai

Uždaroji akcinė bendrovė „IT SISTEMOS“ kartu su partneriu UAB „ARS LAB“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. J05-LVPA-K-03-0116 „Sensorių nano struktūros dangų ir sensorių masyvo sukūrimas“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansavimo suma –  680 716,62 Eur. Bendra projekto vertė – 907 478,08 Eur. Projekto tikslas: vystyti e-nosies technologijas ir sukurti inovatyvią nano struktūros dangą bei, naudojant legirantus, sukurti sensorių masyvą, kuris būtų jautrus (selektyvus) konkretiems lakiesiems organiniams junginiams. Projekto uždavinys – sukurti mažų matmenų ir mažo energijos poreikio sensorių masyvą, kuris būtų selektyvus mažos koncentracijos lakiesiems organiniams junginiams ir būtų tinkamas įmontuoti į išmaniuosius prietaisus. Projektas prisidės prie prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ prioriteto „Funkcinės medžiagos ir dangos“.

2017 metai

Uždaroji akcinė bendrovė „IT SISTEMOS“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. J05-LVPA-K-01-0239 „Šaldytuvuose integruotų sensorių masyvo sistemos, skirtos nustatyti maisto šviežumo ir sugedimo lygi, sukūrimas“.Įgyvendinusi šį projektą UAB „IT SISTEMOS”, kartu su patneriu UAB „ARS LAB”, pateiks pasaulinei rinkai inovaciją – šaldytuvuose integruojamą sensorių masyvo sistemą, skirtą nustatyti maisto šviežumo lygiui. Šis produktas dėl mokslinių ir technologinių sprendimų bus unikalus ir naujas pasaulio lygmenyje. Šaldytuvo viduje esančių lakiųjų dalelių, išsiskiriančių maisto gedimo metu, koncentracija bus fiksuojama sensorių pagalba. Padidėjus šių dalelių kiekiui, vartotojui bus pateikiama informacija, kad tam tikri produktai nebetinkami vartoti arba greitai bus netinkami vartoti. Sistema bus diegiama į išmaniuosius šaldytuvus, sujungta su šaldytuvo centrine valdymo sistema, o informacija apie produktų šviežumą bus pateikiama šaldytuvo ekrane arba bluetooth ryšiu perduodama į išmaniuosius įrenginius, turinčius įdiegtą specialią aplikaciją. Sparčiai vystantis technologijoms ir gausėjant išmaniesiems įrenginiams kasdienėje buityje, šis sprendimas turės paklausą dėl savo funkcionalumo. E-nosis palengvins šaldytuve esančių produktų priežiūrą ir užtikrins vartotojų sveikatą ir gerovę, apsaugodamas nuo apsinuodijimų ar nekokybiško maisto vartojimo. Tiksliniai inovacijos užsakovai – pasaulio šaldytuvų gamintojai, tiksliniai vartotojai – šaldytuvų pirkėjai visame pasaulyje.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto vertė: 414 795,42 Eur

Finansavimo suma: 302 731,21 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2016-12-01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2019-03-08

2017 metai

Kompanija UAB „Ars Lab“ kartu su partneriu UAB „IT SISTEMOS“ turi sėkmingos patirties kuriant elektroninės nosies principu veikiančius maisto kokybės stebėjimo įtaisus. Šio projekto tikslas: sukurti sensorių nano struktūros dangą ir sensorių masyvą. Paruošti iš jų aktyvų sluoksnį cheminiams jutikliams, kuris būtų jautrus (selektyvus) konkretiems lakiesiems organiniams junginiams, naudojant legirantus, taip didinant sensoriaus selektyvumą.Vėliau numatyta sukurti mažų matmenų ir mažo elektros poreikio sensorių masyvą, kuris būtų selektyvus mažos koncentracijos lakiesiems organiniams junginiams (VOC). Tokio masyvo panaudojimas yra labai platus, o potencialios rinkos / panaudojimas:

aplinkosauga, maisto pramonė, darbo saugos sritis, išmaniųjų prietaisų gamintojai, gaisro detektoriai, oro kokybės nustatymui.

2017 metai

Uždaroji akcinė bendrovė „IT Sistemos“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0290 „Ovuliacijos testo dizainas“. Bendra projekto vertė – 19 500 EUR. UAB „IT sistemos“ kuria ir diegia individualius inžinerinius IT sprendimus. Šiuo metu kompanija atlieka baigiamuosius darbus kuriant portatyvinį, daugkartinį ovuliacijos testą. Tai nedidelis įrenginys, tinkamas kasdieniam nešiojimui. Iš rinkoje prieinamų sprendimų jis pasižymi tuo, kad yra daugkartinis bei paprastas ir greitas naudoti – tereikia ant įrenginio esančio stikliuko palikti seilių mėginį. Analizuojant seilių struktūrą, su įrenginiu susietame mobiliajame įrenginyje naudotojui pateikiamas rezultatas – procentinė tikimybė pastoti. Įrenginys kaupia rezultatus ir leidžia atlikti vaisingumo analizę metų bėgyje. Kadangi įrenginys šiuo metu yra prototipo stadijoje, jam kuriame patrauklų, kompaktišką ir paprastą naudojimuisi korpuso dizainą, instrukcijos dizainą, produkto pakuotę.

2017 metai

Uždaroji akcinė bendrovė „IT Sistemos“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0288 „Golbolo kamuolio metimo jėgos ir pasiskirstymo plokštumoje matavimo stendo sukūrimas“. Bendra projekto vertė – 20 000 EUR. Sparčiai vystantis technologijoms, įmonės teikiamų paslaugų spektras ir specifiškumas kasmet tik didėja: įmonė diegia naujoviškus sprendimus, plečia klientų ratą, įmonės klientais tampa vis labiau specifinius poreikius turinčios įmonės. Šiuo metu įmonė atlieka baigiamuosius darbus kuriant golbolo (aklųjų riedulio, parolimpinė sporto šaka) kamuolio metimo jėgos ir pasiskirstymo plokštumoje matavimo stendą. Stendas matuos žaidėjo išmesto kamuolio jėgą (greitį) ir metimo zoną vartų plote. Rezultatas pateikiamas vaizdine forma švieslentėje ir specialiu garsiniu signalu, pritaikytu neįgaliesiems. Pagal gaunamus rezultatus sudaroma galimybė turėti skaitinius atskaitos taškus tolimesnėms treniruotėms. Šio projekto metu kuriamas tokio įrenginio daviklių ir švieslentės dizainas, trenerių ir žaidėjų informavimo priemonių dizainas.

2017 metai

UAB „IT Sistemos“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0234 „WC mygtuko dizainas“. Bendra projekto vertė – 20 000 EUR. UAB „IT sistemos“ įmonė kuria ir diegia individualius inžinerinius IT sprendimus. Įmonė užsiima šiomis veiklomis: kompiuterinių ir telefoninių tinklų diegimas, silpnų srovių projektavimas, tiesimas, administravimas, apsaugos ir priešgaisrinės saugos sistemų diegimas, įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemų diegimas, pastatų ir pramonės automatikos projektavimas ir įdiegimas (kuro katilinių, vėdinimo sistemų automatizuotas valdymas ir pan.). Įmonės veiklos koncepcija pagrįsta technologijų adaptavimu individualiems kliento poreikiams, siekiant maksimaliai efektyvaus sprendimo.Sparčiai vystantis technologijoms įmonės teikiamų paslaugų spektras ir specifiškumas kasmet tik didėja: įmonė diegia naujoviškus sprendimus, plečia klientų ratą, įmonės klientais tampa vis labiau specifinius poreikius turinčios įmonės. Šiuo metu įmonė atlieka baigiamuosius darbus kuriant personalo informavimo apie nešvarius tualetus įrenginį. Tokie įrenginiai būtų įrengiami viešo naudojimo tualetuose (prekybos centuose, degalinėse, restoranuose ir t.t.). Sistema registruoja kliento mygtuko paspaudimą ir informuoja atitinkamą personalą apie būtinybę sutvarkyti / išvalyti tualetą. Kadangi įrenginys šiuo metu yra prototipo stadijoje, jo komercializavimui kuriame patrauklų ir paprastą naudojimuisi korpuso dizainą, informacinio stendo dizainą.

2016 metai

UAB „IT SISTEMOS” įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0171 „Elektroninio verslo sprendimo diegimas UAB „IT SISTEMOS“ . Bendra projekto vertė – 48 200 EUR. Iš projekto lėšų įmonė planuoja įsigyti programinę įrangą, atlikti verslo valdymo sistemos diegimo, adaptavimo įmonės veiklai darbus.


Siekiant optimizuoti įmonės veiklą, UAB „IT SISTEMOS“ planuoja įsigyti bei savo įmonės veiklai adaptuoti naują verslo valdymo sistemą (VVS), kuri užtikrins įmonės verslo procesų, tokių kaip pardavimai, kontaktai, produktyvumas, žmogiškieji resursai, valdymą. Diegiama VVS bus pritaikyta specifiniams įmonės poreikiams: bus įdiegti pardavimų valdymo, kontaktų valdymo, produktyvumo, inventoriaus ir gamybos, rinkodaros, dokumentų ataskaitų, žmogiškųjų išteklių valdymo, incidentų valdymo moduliai, kurie leis optimizuoti įvairių duomenų analizę, palengvins pardavimų ir rinkodaros analizę, produktų pelningumo, finansinių ataskaitų konsolidaciją, paslaugų ir prekių poreikio nustatymą, finansinį modeliavimą. Optimizuoti ir integruoti rinkodaros, pardavimų, projektų valdymo, žmogiškųjų resursų valdymo ir kiti procesai tiesiogiai įtakos didesnės pridėtinės vertės sukūrimą, nes atsiras sistemiškumas, operatyvumas, didės darbo našumas, paslaugų apyvarta, gerės paslaugų kokybė. Tikimasi, kad ši sistema optimizuos ir leis efektyviau valdyti įmonės verslo procesus. Optimizuoti ir integruoti procesai turės tiesioginės įtakos didesnės pridėtinės vertės sukūrimui. Tokiu būdu bus užtikrinamas ilgalaikis UAB „IT SISTEMOS“ darbo našumo didėjimas.

2010 metai

UAB „IT SISTEMOS“ 2010-aisiais metais vykdė projektą Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-090 „Inžinierinių sprendimų veiklos valdymo sistemos projektavimo, kūrimo ir diegimo paslaugų pirkimas“. Jam iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas 85 000 litų finansavimas pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-02-K „E-verslas LT“. Finansavimo intensyvumas Europos Sąjungos lėšomis sudarė 50%. Projekto tikslas yra suprojektuoti ir įdiegti veiklos valdymo sistemą, kuri optimizuotų visus įmonės darbo procesus ir padidintų įmonės veiklos efektyvumą. Sistema turi apimti dokumentų valdymą, klientų aptarnavimą, projektų valdymą, žmogiškųjų resursų valdymą, biudžeto valdymą bei vidinę komunikaciją tarp kompanijos darbuotojų. Projekto pradžia: 2010-01-14. Sistema sėkmingai įdiegta 2010-05-31.